پلیس مدیسون می گوید پلیس ، شهروند ثانیه ای قبل از آتش گرفتن اتومبیل شخصی را از قفل شدن و سوختن ماشین نجات می دهد | جرم

خبرهای روز جهان

ما تشخیص می دهیم که شما از کشوری متعلق به منطقه اقتصادی اروپا (EEA) از جمله اتحادیه اروپا که مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) را اجرا می کند ، می خواهید به این وب سایت دسترسی پیدا کنید و بنابراین در حال حاضر دسترسی امکان پذیر نیست. برای هر گونه مشکل ، با [email protected] تماس بگیرید یا با 800-362-8333 تماس بگیرید.