هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

خبرهای روز جهان

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس شرکت سازنده بایستی اهمیت اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید دارای توجه به موضوعاتی چون ارتقاء اقتدار هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی می باشد که به جهت ارتقاء عجله و قدرت خودرو مورد به کارگیری قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این گزینه یکی از موارد لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کارگیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم میشود و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن حادثه میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت طاقت فرسا و مستضعف به دانش مخصوص در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که بها خودرو بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و حساس میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌کنند که کارگزاشتن این قطعه باعث بروز ویژگیهای متمایز در اتومبیل هم میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم شتاب و کارایی بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و ایجاد این قطعه دارای دارد، روزگار و هزینهای می باشد که شما می بایست برای آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از نظر فرآورده و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می‌شوند و پروسهی انجام همین حادثه حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، فراوان سریع و آسانتر میباشد و همین مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه کلیدی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.