معماری ساختمان مسکونی – طراحی معماری ساختمان – هلدینگ سپنتا

خبرهای روز جهان

هر یک‌سری اینکار در ساختمانهای اساسی مساحت بسیار و یا این که در طراحی های خاص احتمالا کمی سخت به نظر رسد و زمانه بیشتری ببرد، البته در طراحی آپارتمانهای مسکونی بههیچعنوان عمل دشواری نیست. ولی باید دقت شود که حیاتی توجه به وجود وسایل گرمازا مثل اجاقگاز، پکیج و حتی یخچال در درون آشپزخانه و انجام فعالیتهای روزمره و خستهکننده، نور مستقیم و زیاد میتواند سبب ساز آزردگی و ناراحتی استفادهکننده، خصوصاً در فصول گرم سال شود. در واقع هر برخورد یه خرده صدا را تغییر می دهد و درصورتیکه این تغییرات دوچندان باشد، در غایت صدای شنیده شده بوسیله مخاطبان، آن چیزی نمیباشد که از در آغاز توسط مرجع اصلی ساخت شده است. واحدهایی که در نمای اساسی و مشرف به خیابان قرار دارند، باید تراس را بهگونهای طراحی شود که خللی در زیبایی نمای ساختمان ایجاد نکند و رعایت این اصول کلیدی انتخاب یک طراح ساختمان مسکونی آیتم تایید قابلیت و امکان پذیر است. اتفاقاً در خیلی از موردها باید شدت نور ورودی به داخل فضا در دست گرفتن شود تا ساخت مزاحمت نکند. برخلاف خیال خیلی از هنرجویان معماری، لکه گذاری پلان ساختمان مسکونی به هیچ وجه فعالیت دشواری نیست. یک عدد از اصول طراحی پلان ساختمان مسکونی که بعضا از افراد به آن توجهی نمیکنند نور خانه است. پس از آشنایی مهم عرصه های گوناگون فضاهای مسکونی نوبت به آن رسیده میباشد که اصول طراحی پلان مسکونی بازگو شود. در حالت کلی خوب تر میباشد مساحت تراس را کاهش از ۱٫۵۰متر مربع در لحاظ نگیرید و عملکرد نمایید آن را بهگونهای طراحی کنید که دستکم یک میز صبحانهخوری دونفره را بتوان بهراحتی در طراحی ساختمان اسکلت فلزی آن جانمایی کرد. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم طراحی ساختمان دوبلکس بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.