شیر اطمینان و شیر فشارشکن براساس استاندارد (ASME/API 526)

خبرهای روز جهان

برای استعمال خوبتر و تداوم کاری سیستم ، حتمی است ، کارگزاشتن شیر فشارشکن برنجی مطابق دستورالعمل های زیر که همخوان اصلی مقررات ملی و بنیادی مربوطه میباشد ، انجام شود. لطفاً به درستی خاطر داشته باشید که به جهت پیشگیری از هرگونه ضرروزیان و ناکارآمدی احتمالی ، فشار ذیل دست شیر فشارشکن برنجی نباید فراتر از فشار کاری بیشینه دستگاه های کارگزاشتن شده در کانال قیمت فشار شکن هیدرولیک داخلی واحد باشد. ما میتونیم اصلی استفاده از همین شیر، فشار آب (در دامنه مجاز) آیتم نیاز برای تجهیزات آتشنشانی را فراهم کنیم. به طور معمول فشار آب خروجی از مخازن بالا بوده و جهت ورود به سیستم لوله کشی آب مصرفی خانگی مطلوب نیست. 3- شیر فشارشکن برنجی یورک به اتصال مناسب (سایز اتصال “4/1) جهت کارگزاری گیج های میزان گیری فشار تجهیز شده اند ؛ به راحتی اهمیت کارگزاری گیج میزان گیری می توان فشار پایین دست (خروجی) را بازدید کرد. 4- شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا قابلیت و امکان کارگزاشتن در لوله کشی ها به رخ عمودی یا این که افقی را دارند. فشار بالادست ورودی می بایست دست کم 1بار بالاتر از فشار تنظیم شده باشد. بر این اساس، از گزاره کاربردهای اهمیت شیرهای فشارشکن، کاهش فشار آب ورودی مخازن می باشد. جهت خودداری از سرو صدای بیش از ترازو پیشنهاد می‌گردد که نسبت بیشینه فشار بالادست به فشارتنظیمی تحت دست (خروجی) از بیش از 2.5 واحد تجاوز نکند. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار ذیل دست امر می گیرد ، به همین رخ که اهمیت کمتر فشار ذیل دست در اثر افزایش برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، مقدار گشودگی پایلوت ارتقاء پیدا کرده و همین استدلال منجر تخلیه بیشتر آب درپوش می شود ، در نتیجه شیر حیاتی به مقدار بیشتری باز شده و مقدار افت به وجود آمده در خط لوله را جبران می کند در رخ افزایش فشار در ذیل دست( به علت کمتر برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت میزان گشودگی پایلوت کمتر پیدا کرده ، فشار بر روی دیافراگم افزایش یافته ، موجب بسته شدن شیر حیاتی و در سرانجام کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی می شود. این قطعات شامل : بدنه با ، پایلوت و … در مدار فرمان این شیر، پایلوت مخصوص فشارشکن وجود دارد که حیاتی اعتنا به تهیه اولیه و با تاثیر گرفتن از فشار پاییندست، میزان گشودگی شیر حیاتی را تغییر داده و باعث اثبات ماندن فشار در پاییندست میشود. شیر فشارشکن (PRV) یک وسیلۀ تخلیه فشار میباشد که بر روی مخزنی مالامال از سیال نصب می شود. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از فروش فشار شکن هیدرولیک ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.