روبهروی مغازهی لوازم آرایشی چشمک

خبرهای روز جهان

در چنین بستری هست که شخص حیاتی درک فاصلۀ خود کلیدی ایدهآلهای زیبایی عملکرد می‌نماید کلیدی مداخلههای مختلف برای کمتر این مسافت اقدام کند. سرمایۀ جنسی، سرمایهبودنش را دار وامدار تقسیمپذیریاش به واحدهای خرد و کلان و امکانپذیری تجمیع تدریجی و فزایندهاش است؛ به عبارت دیگر، کنشگر اجتماعی در موقعیتهای متعدد و بر مبنای ارزیابیاش از سطح مقبول مطلوبیت، همین امکان را دارااست تا حدی از سرمایۀ جنسی را تولید، مراقبت یا مبادله کند؛ به جهت نمونه آرایش و پیرایش چهره تنوع گستردهای از خردهمداخلات بیش و قلیل مستقل از یکدیگر را در بر می‌گیرد که اعمال هر یک از آن‌ها حدی از زیبایی را بهدنبال دارااست و تعیین حد مناسب از این مداخلات به تشخیص دلیل اجتماعی مدنظر بستگی دارد؛ ازسوی دیگر، چه در یک برنامۀ آرایشی مشخص و چه در تناوبی از همین برنامهها، قابلیت برهمافزایی و تجمیع سرمایۀ جنسی بهواسطۀ ارتقای زیبایی بصری شخص برقرار است. آرایش و پیرایش صورت بطور کلی شامل چهار بخش صورت، چشم، لب و ابرو شده و برای بخش انواع و اقسام اسباب و اثاث آرایشی به جهت زیباتر نمودن چهره وجود دارد. امروزه هر بانو در منزل خود و در کیف آرایشی خود تعداد متعددی اثاثیه آرایش داراست که مناسب به جهت پوشاندن نواقص چهره و همچنین به جهت زیباتر نشان دادن رخ میباشد. عمدتا فکر میکنند، می گردد بهینه سازی سایت برای گوگل را از کمپانی طراح خرید، یا نظیر طراحی سایت لوازم آرایشی بهداشتی، می گردد تولید محتوای تخصصی همین فن را هم، به جایی، برونسپاری کرد! اصولا جوامع صنعتی مبتنی بر فرهنگ وتمدن مصرفگرایی هست در این در بین تبلیغات و رسانههای جمعی از نقش بسیار تعیینکنندهای در شکلدهی به الگوهای مصرفی مخاطبین خود دارند. در واقع نظارت و تهیه و تنظیم ظریف تن را می اقتدار قصه یا روایتی دانست که فرد از چگونگی زیستن خود در چارچوب متعدد زندگی جمعی نقل می­کند. در واقع میتوان گفت سایه ابرو، رنگ روشنی از تاتوی معمولیست البته تاتوی ابرو برجسته و غلیظ است و برعکس آن سایه ابرو فراوان طبیعی و ملایم میباشد. این مسئله به وضوح در میان زنان چشم میشود، که نمود آن در توسعه و گسترش مغازهها(مغازههایی سرشار از پارچهها و لباسهای پرزرق و برق و متنوع)، مالها، فروشگاهها پوشاک و مرکزها تولیدی در همین شهر آشکار شده است. تتوی پشت کمرمو واسه همین رفتم که شنا میرفتم دوس داشتم اون نصیب مایوم که لخته و بدنم چشم میشه خالی نباشه. مصاحبهشوندۀ شمارۀ 1 در این باره میگوید: «خیلی عمل رو لوازم آرایشی اصل جنوبی بدنم انجام دادم. مصاحبهشونده شمارۀ 7 میگوید: «وقتی الان ابروهای پهن مُده، کسی دیگه نمیره ابروهاشو نازک کنه». مصاحبهشوندۀ شمارۀ 7 در همین باره میگوید: «منم میتونم مهم ناز و عشوه کارمو پیش ببرم؛ ولی از این عمل بیزارم. مصاحبهشوندۀ شمارۀ 4 میگوید: «یه توشه از رییسم میخواستم بهم مرخصی بده. مصاحبهشوندۀ شمارۀ 2 در این باره میگوید: «موهای پرپشت، چشمهای درشت و کشیده، دماغ کوچیک، شکل استخوانی، قد بلند، کمر رشته رشته یا مثلاً بهلحاظ جنسی سینههای خوشفرم و پهناور و اندام جنسی پر رنگ جزء زیباییهای ظاهری محسوب میشه».